//هیستروسکوپی

هیستروسکوپی

هیستروسکوپی چیست ؟

هیستروسکوپی یک تکنیکی است که به کمک آن جراح داخل حفره رحم را با دوربین برای تشخیص و در موارد لازم درمان مشکل درون حفره رحم بررسی می کند.در نتیجه هیستروسکوپی می تواند یک روش تشخیصی و همچنین درمانی باشد.

 

هستروسکوپی تشخیصی چیست؟

هیستروسکوپی تشخیصی برای تشخیص مشکلات وبیماریهای داخل رحم به کار می رود.در برخی موارد از این تکنیک برای تائید تشخیص بیماریهایی که با روشهای دیگر داده شده به کار می رود.

هیستروسکوپی می تواند در کنار اعمال جراحی دیگر نیز انجام شود مثلا موقع عمل جراحی لاپاروسکوپی یا قبل از عمل جراحی کورتاژ.

هیستروسکوپی جراحی چیست؟

در هیستروسکوپی جراحی اقدام به درمان مشکلات داخل حفره رحم می شود.این مشکلات در ابتدا توسط روشهای تشخیصی دیگر مثل سونوگرافی یا هیستروسالپنگوگرافی ( یک روش تشخیصی برای بررسی داخل حفره رحم با کمک ماده حاجب و اشعه ایکس ) تشخیص داده شده و بعد با هیستروسکوپی تشخیصی تائید شده اند .سپس با هیستروسکوپی درمانی اقدام به رفع بیماری می شود.برای این کار از وسائل جراحی مخصوص استفاده می شود.

چه زمانی از هیستروسکوپی درمانی استفاده می شود؟

1.پولیپ یا فیبرومهای رحمی

2.چسبندگیهای داخل رحمی

3.سپتوم رحم

4.خونریزیهای غیرطبیعی رحم

زمان انجام عمل هیستروسکوپی؟

بهترین زمان انجام این عمل ,هفته اول بعد از پایان دوره سیکل ماهانه است .چون در این زمان, حین عمل هیستروسکوپی , دید بهتری از حفره رحم برای جراح ایجاد می شود.

1398/1/19 19:17:20