تورشن تخمدان چیست

تورشن ( چرخش دور پایه خود ) تخمدان چیست :

 

تورشن تخمدان به چرخش آن دور لیگامان آویزان کننده اش گفته می شود.این چرخش می تواند به طور کامل یا به صورت ناقص باشد .

به علت اینکه عروق خونی تغذیه کننده تخمدان از همین لیگامان وارد تخمدان می شوند ، در اثر این پیچ خوردگی خونرسانی تخمدان می تواند مختل شود.

تورشن تخمدان اغلب با چرخش لوله رحمی همراه است و این مشکل یکی از علل شایع اعمال جراحی اورژانس در محدوده بیماریهای زنان است. تشخیص این بیماری به علت اینکه در بعضی مواقع علائم مبهم و غیر اختصاصی است می تواند مشکل ساز شود. این بیماری در تمامی گروههای سنی دیده می شود.

مکانیسم تورشن :

وجود کیست تخمدان ( چه از نوع فیزیولوژیک باشد یا ماهیت بدخیم داشته باشد ) زمینه را برای چرخش فراهم می کنند. هر چه کیست بزرگترباشد ، ریسک بالاتری دارد تا جایی که آنقدر بزرگ شود که امکان چرخش نداشته باشد یا اینکه به اطراف چسبندگی پیدا کرده باشد.

این مشکل حتی در تخمدانهای نرمال و بدون کیست هم دیده می شود . این موارد بیشتر در دختران قبل از بلوغ دیده می شود چون طول لیگامان آویزان کننده تخمدان در این سنین بلند تر است و بیشتر در تخمدان سمت راست گزارش شده است .

به علت اختلال خونرسانی و خطر از بین رفتن بافت تخمدان و در صورت چرخش همزمان لوله  خطر آسیب لوله نیز وجود دارد به همین دلیل باید سریعا این مشکل رفع شود.

1398/6/27 6:48:39